Provozní řád 

I.

 Každý klient i návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem Slow Studia. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzujete, že jste se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazujete se jej plně dodržovat a respektovat daná pravidla. 

II. 

Každý účastník je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou, průkazem (držitelé MultiSport karty), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.slowstudio.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového studia a využívání jeho zařízení či služeb. 

III. 

Slow Studio je otevřen dle aktuálně platného rozvrhu, jenž je uveden na webových stránkách www.slowstudio.cz pod záložkou Rozvrh. 

IV. 

Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách www.slowstudio.cz. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku. 

V. 

RUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ, SEMINÁŘŮ – Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému nebo sms na tel. 775 999 941 dle platných Pravidel rušení. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude po Vás vyžadováno uhrazení specifikované částky – viz Pravidla pro rušení lekcí, či po Vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 

VI. 

PRAVIDLA RUŠENÍ  
Ranní otevřené lekce lze zrušit do 20.00 h předchozího dne, v opačném případě je storno poplatek 100 % z ceny. 
Otevřené lekce, probíhající odpoledne a večer, lze zrušit max. 4 hodiny před jejich začátkem v rezervačním systému nebo sms na tel. 775 999 941. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny. 
Z workshopu/semináře je nutné se odhlásit nejpozději 24 hodin před jeho zahájením, nebo je možné za sebe poslat náhradu. Při nedodržení je storno poplatek 100 % z ceny. 
Z kurzu je potřeba provést odhlášení nejpozději 48 hodin před jeho zahájením, nebo je možné za sebe poslat náhradu. Při nedodržení je storno poplatek 100 % z ceny. 
Individuální lekce je nutno telefonicky zrušit nejpozději 24 hodin předem. 
Při odhlášení max. 12 hodin je účtován storno poplatek 50 % z ceny a u max. 6 hod pak 100 % z celkové částky. 

Prosím dostavte se na lekce minimálně 10 minut před jejím začátkem. 

Pozdní příchody ruší ostatní jógující. 
Pokud budete mít zpoždění, prosím informujte nás pomocí sms na tel. 775 999 941, bude Vám připravena podložka v sále. 
Akceptovatelné zpoždění je maximálně 10 minut, po předchozí domluvě, po začátku hodiny. 
Při nerespektování výše stanovených pravidel nebudete vpuštěni do prostoru a storno poplatek činí 100 % z ceny. 
Berte prosím ohledy na vyučující lektory i ostatní jógující. Zvažujte tedy prosím pečlivě své rezervace tak, abyste případně byli schopni se z rezervačního systému odhlásit včas. 

VII. 

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v šatnách, které jsou situovány mimo prostor určený ke cvičení. Při odchodu ze šaten musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná. Po dobu své návštěvy v prostorech studia je také zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty klíče, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. 

VIII. 

Každý klient je povinen řídit se pokyny lektora a personálu. Vstup do prostorů je povolen pouze bez obuvi, pro odložení obuvi je zřízená vstupní část prostorů. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmíte ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory. 

IX. 

Klienti využívají veškeré vybavení i zařízení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení prostoru. 

X. 

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Slow Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. 
Každý návštěvník je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V případě nedodržení, nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. 
Lékárnička první pomoci je v prostorech k dispozici. 

XI. 

Po ukončení hodiny musí každý účastník po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. 

XII. 

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem studia a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech. 

V prostorech je zakázáno: 

- kouřit 
- požívat alkoholické nápoje či jiné psychotropní či omamné látky 

XIII. 

Kola a koloběžky je klient povinen odkládat na určené místo, tedy v zádní části budovy na k těmto účelům sloužící stojan na kola. Je zakázáno používat zábradlí nebo poštovní schránky u vstupu do budovy. 

Klient je povinen parkovat osobní vozidlo mimo areál budovy. Parkovací místa v areálu budovy nepatří k prostorům studia, je tedy zakázáno je využívat k parkování. 

XIV. 

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku studia a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním. 

 

Provozní řád Slow Studia je platný od 1. 10. 2019.